Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Nguyên

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhnguyen@edu.viettel.vn